POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI
Privasi anda adalah penting bagi kami di Jayasuriya Kah & Co. Kami komited untuk melindungi data peribadi anda yang berada dalam simpanan kami. Penyata ini menerangkan bagaimana kami akan menguruskan data peribadi anda.
Pengumpulan Data Peribadi
Kami akan mengumpul, menyimpan dan menggunakan data-data peribadi seperti berikut:
 • maklumat mengenai komputer anda dan lawatan anda ke dan penggunaan laman sesawang ini (yang mungkin termasuk alamat IP anda, lokasi geografi, jenis pelayar dan versi, sumber rujukan, halaman masuk, halaman keluar, jangkamasalawatan, bilangan paparan halaman, laluan diambil melalui laman sesawang ini dan maklumat yang sama);
 • maklumat berhubung dengan apa-apa transaksi yang dilakukan antara anda dan kami berhubung dengan laman sesawang ini;
 • maklumat yang anda berikan kepada kami untuk tujuan mendaftar dengan kami;
 • maklumat yang anda berikan kepada kami untuk tujuan melanggan perkhidmatan laman sesawang, pemberitahuan e-mel dan / atau surat berita kami; dan
 • apa-apa maklumat lain yang anda hantar kepada kami.
Penggunaan Data Peribadi
Data peribadi yang diserahkan kepada kami melalui laman sesawang ini akan digunakan bagi maksud yang dinyatakan dalam penyata polisi data peribadi ini atau di mana-mana bahagian yang berkaitan dengan laman sesawang ini.

Kami mungkin menggunakan dan memproses data peribadi anda untuk tujuan yang berkaitan dengan perkhidmatan yang anda minta dan untuk aktiviti perniagaan kami termasuk:

 • tujuan yang berkaitan atau berhubung dengan perlantikan kami;
 • komunikasi dengan anda;
 • pentadbiran dalaman kami;
 • pengambilan kakitangan dan lain-lain tujuan perniagaan yang sah;
 • peruntukan maklumat kepada pihak berkuasa dan kerajaan untuk mematuhi keperluan undang-undang dan kerajaan;
 • mematuhi tanggungjawab kami di bawah undang-undang;
 • apa-apa maksud lain sebagaimana yang diminta, diarahkan atau dipersetujui oleh anda; dan
 • semua tujuan lain yang berkaitan dengan atau berkenaan dengan mana-mana di atas.
Pendedahan
Kami mungkin mendedahkan data peribadi anda kepada mana-mana pekerja, pegawai, ejen, pembekal perkhidmatan, pembekal atau sub -kontraktor setakat keperluan yang munasabah bagi maksud seperti yang dinyatakan di dalam pernyataan ini.

Selain itu, kami boleh mendedahkan maklumat peribadi anda:

 • setakat yang dituntut untuk berbuat demikian oleh undang-undang;
 • berkaitan dengan apa-apa prosiding undang-undang yang sedang atau mungkin dijalankan;
 • kepada penasihat profesional kami termasuk tetapi tidak terhad kepada peguam, syarikat insurans, akauntan, juruaudit, perunding kewangan dan cukai;
 • kepada ejen kontraktor atau pembekal perkhidmatan pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan operasi atau pentadbiran, seperti perkhidmatan kurier, teknologi maklumat telekomunikasi, pembayaran, pemprosesan gaji, latihan, penyelidikan pasaran, penyimpanan, arkib, perkhidmatan sokongan pelanggan;
 • untuk mewujudkan, menjalankan atau mempertahankan hak-hak undang-undang kami (termasuk memberikan maklumat kepada orang lain untuk tujuan pencegahan penipuan dan mengurangkan risiko kredit); dan
 • kepada mana-mana orang yang kami percaya sewajarnya boleh memohon kepada mahkamah atau pihak berkuasa yang layak untuk pendedahan maklumat peribadi di mana, pada pendapat kami yang munasabah, mahkamah atau pihak berkuasa tersebut berkemungkinan akan memerintahkan pendedahan maklumat peribadi berkenaan. Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dalam pernyataan privasi ini, kami tidak akan memberikan maklumat anda kepada pihak ketiga.
Hak untuk Meminta Akses dan Pembetulan Data Peribadi anda
Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai pernyataan perlindungan data kami atau anda ingin mengakses, membetulkan, menghadkan atau mengemaskini data peribadi yang telah anda berikan kepada kami, termasuk data peribadi orang lain yang boleh dikenal pasti daripada data peribadi anda, atau membuat apa-apa pertanyaan atau aduan mengenai pemprosesan data itu, atau menarik balik kebenaran anda atau menghadkan tujuan dan kaedah kami memproses data peribadi anda, sila hubungi kami mengikut cara yang diterangkan di bawah: -

No. Telefon : 088-242311
No. Faks : 088-231250
E-mel : legal@jaykah.com.my
Alamat : Suite 208, 2nd Floor, Wisma Sabah, P. O .Box 11350, 88815 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia

Sila ambil perhatian bahawa walaupun anda telah menarik balik kebenaran anda, kami masih boleh memproses data peribadi anda dalam keadaan yang dibenarkan oleh undang-undang.

Persetujuan
Jika kami tidak menerima apa-apa pemberitahuan daripada anda mengenai pemprosesan data peribadi anda, kami akan terus memproses data peribadi tersebut untuk tujuan yang dinyatakan di sini, atas dasar bahawa anda telah bersetuju dengan pemprosesan data peribadi anda sesuai dengan pernyataan perlindungan data kami.
Data Peribadi Pihak Ketiga
Anda dengan ini mengesahkan bahawa anda telah mendapatkan kebenaran daripada orang/orang-orang yang yang data peribadinya anda diberikan kepada kami atau orang/orang-orang yang boleh dikenal pasti daripada data peribadi anda yang boleh diproses oleh kami untuk tujuan yang dinyatakan di sini termasuk pendedahan kepada pihak-pihak yang dinyatakan di sini.
Kewajiban untuk membekalkan Data Peribadi
Sila ambil perhatian bahawa adalah menjadi kewajiban anda untuk membekalkan data peribadi anda kepada kami. Sekiranya anda tidak membekalkan data peribadi anda kepada kami atau data yang dibekalkan kepada kami tidak mencukupi/tidak lengkap, arahan anda tidak boleh diterima . Jika anda menarik balik kebenaran anda atau menghadkan tujuan dan kaedah di mana kami boleh memproses data peribadi anda, kami mungkin tidak dapat untuk terus bertindak atas arahan anda.
Semakan terhadap Penyata Perlindungan Data ini
Kami berhak untuk mengubah pernyataan perlindungan data ini dari masa ke semasa. Kami menasihatkan anda untuk mendapatkan versi terbaru pernyataan perlindungan data peribadi kami dengan menghubungi kami atau melawat laman sesawang kami terutamanya sebelum anda menyerahkan data peribadi tambahan.